Privacybeleid

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u aan uw fysiotherapeut vertelt is vertrouwelijk. Ik mag geen mededelingen aan wie dan ook doen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan U te vragen of hij over U van gedachten mag wisselen met vakgenoten. (andere therapeuten, artsen, specialisten). Als U niet wilt dat uw therapeut iets met collega’s bespreekt, kunt u dat aangeven.

Informatie verstrekken aan anderen

Het kan zijn dat anderen informatie over U opvragen, bijvoorbeeld een arts of therapeut. U mag dat altijd weigeren. Ik mag alleen gegevens verstekken aan anderen als u daarvoor gericht toestemming geeft, bij voorkeur schriftelijk. U krijgt te horen welke informatie precies gegeven zal worden en U gaat daarmee akkoord. Spreek dus van te voren af of uw arts of andere therapeuten geïnformeerd mogen worden.

PREM

Prem is een onafhankelijk kenniscentrum dat behandeleffecten in kaart brengt van veel voorkomende aandoening. De gemeten behandeleffecten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en om per praktijk inzage te verkrijgen in het effect van een behandeling. Deelname aan dit onderzoek is voor mijn praktijk verplicht. Zie het als een externe controle op ons werk. Ons budget hangt af van deelname. De vragenlijsten die zij u ter invulling aanbieden zullen door Prem anoniem verwerkt worden.

Uw dossier

Uw behandelaar is verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken, met uitzondering van de persoonlijke aantekeningen van de therapeut. Tenslotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. U moet daar een schriftelijk verzoek voor indienen. Ik ben verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren tot 20 jaar nadat de therapie is afgesloten. Ik moet dan uw dossier vernietigen, tenzij u voor het verstrijken van die 20 jaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u bezwaar heeft tegen vernietiging.

2. Klachten

Wanneer u klachten heeft handelen we volgens de klachtenregeling van het KNGF. Elke fysiotherapeut is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Met mijn lidmaatschap van de KNGF voldoe ik aan de wettelijke plicht. Klachten over bejegening als over de behandeling kunt u het beste in eerste instantie met uw therapeut bespreken. Vaak zijn het misverstanden die in een gesprek kunnen worden opgelost. Wanneer het niet lukt om het op deze manier op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden.

Bemiddeling:

Indien het niet lukt om de klacht te bespreken met uw therapeut, dan kan een KNGF bemiddelaar worden ingezet om het gesprek te begeleiden. Het KNGF kan u in contact brengen met een van de bemiddelaars. Ook de bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht.

Klachtencommissie KNGF

Is de klacht dusdanig dat bemiddeling ook geen oplossing biedt, dan kunt u de onafhankelijke klachtencommissie van het KNGF aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de patiëntenorganisaties en een lid van het KNGF. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de beroepscode voor fysiotherapeuten. De klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient de volgende stap

Tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Wil de patiënt na de klachtencommissie verder gaan met zijn klacht, moet hij een verzoek indienen bij het tuchtcollega van het KNGF. De uitgewisselde informatie is vertrouwelijk van aard en blijft bij de klachtencommissie.